Regulamin portalu Modnie w Oknie


§1. Postanowienia Ogólne
 
1.      Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
2.      Usługi świadczone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3.      Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
4.      Regulamin obowiązuje od dnia 12 lutego 2018r.
5.      Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
a)      Administrator danych / Usługodawca / Producent - ANWIS sp. z o.o. z siedzibą ul. Smocza 16/18, 87-800 Włocławek, NIP: 5252588797, REGON:  147281670, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000513351, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Toruniu. Kapitał zakładowy 4 317 000,00 zł (wpłacony w całości),
b)      Dystrybutor –  osoba prawna uprawniona do kupowania i sprzedaży na danym obszarze produktów Producenta do swoich klientów. Dystrybutor w Serwisie nazywany jest „Partnerem“ lub „Doradcą“.
c)      Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem URL: https://modniewoknie.pl ,
d)      Regulamin – niniejszy dokument,
e)      Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie,
f)       Umowa – umowa o świadczenie Usługi utrzymania dostępu do Konta zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych 
w Regulaminie,
g)      Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą,
h)      osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca,
i)        Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
j)        Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Konsument albo Firma,
k)      Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu,
l)       Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta i późniejsze korzystanie z Usług przez Użytkownika za pośrednictwem Konta,
m)     Login – adres e-mail Użytkownika,
n)      Hasło – ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,
o)      Polityka Prywatności – określa sposób komunikacji z Użytkownikiem, w tym politykę cookies i przesyłania informacji handlowych, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu,
p)      materiały – utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880),
q)      treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,
r)       dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni,
s)       siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe,
t)       system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika,
u)      świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej,
v)      cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie przeglądarki Użytkownika,
w)     adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).

§2. Wymagania techniczne
 
1.      Do prawidłowego działania Usług wymagany jest dostęp do Internetu z włączoną obsługa cookies w przeglądarce.
2.      Usługodawca świadczy wsparcie w zakresie utrzymania dostępu do Konta drogą elektroniczną przez adres e-mail witamy@modniewoknie.pl . Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest niezwłocznie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) w godzinach 08.00 – 16.00. Rozpatrzenie niektórych spraw może zająć więcej niż 1 dzień. Jeżeli nie otrzymasz od nas odpowiedzi prosimy skontaktuj się ponownie.
 
§3. Rejestracja i logowanie
 
1.      Użytkownik może korzystać z Usług jako „gość” (brak Konta) lub jako Użytkownik zalogowany (wymagana Rejestracja i później logowanie).
2.      Rejestracja jest dobrowolna. Należy podać Login i Hasło oraz potwierdzić link aktywacyjny. Po jego kliknięciu następuje zawarcie Umowy w zakresie utrzymania dostępu do Konta. Możliwe jest także dokonanie szybkiej Rejestracji za pomocą zalogowania się do swojego profilu social media Facebook lub Google+.
3.      Hasło można zmienić klikając opcję „Zapomniałeś/aś hasło?”. Należy podać swój Login i zresetować hasło zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w wiadomości e-mail. 
 
§4. Zakres i rodzaj świadczonych Usług
 
1.      Usługodawca oświadcza, że treści opublikowane i materiały rozpowszechnione 
 w Serwisie mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Uzyskanie oferty produktowej, oferty promocyjnej lub rabatu na ofertę możliwe jest dopiero po udzieleniu zgody na przesyłanie informacji handlowych. 
2.      Usługodawca świadczy dwa rodzaje Usług:
a)      Usługa utrzymania dostępu do Konta przechowywanie danych wycen (dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji);
b)      Usługa wysyłania wycen Użytkowników do Dystrybutora wskazanego przez Użytkownika lub innego/wybranego przez Usługodawcę (dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji oraz dla Użytkowników korzystających z Serwisu jako „gość”).
3.      Usługa, o której mowa w ust. 2 pkt. b powyżej, prowadzi bezpośrednio do przesyłania informacji handlowych, o których mowa w ust.1 . Użytkownik może zostać jednym 
 z klientów Dystrybutora.
4.      Usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatne. 

§5. Czas trwania Umowy
 
1.      Umowa o świadczenie Usługi utrzymania dostępu do Konta zostaje zawarta z chwilą założenia Konta (Użytkownik otrzymuje e-mail informacyjny) i trwa przez czas nieoznaczony do momentu usunięcia Konta. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem Umowy. Cofnięcie zgody na przesyłanie informacji handlowych także skutkuje rozwiązaniem Umowy. 
2.      Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie klikając przycisk „Usuń Konto”.
3.      Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia założenia Konta. Konsument ma prawo posłużyć się wzorem odstąpienia od Umowy, o którym mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu.
4.      Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i usunąć Konto, Użytkownikowi, w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego przy pomocy systemu teleinformatycznego (e-mail) w przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika lub/i naruszenia Regulaminu, w szczególności jeśli naruszenie ma charakter powtarzalny. W innym przypadku usunięcie Konta i rozwiązanie Umowy jest możliwe przez Usługodawcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Użytkownik zostaje poinformowany e-mailem o planowanej dacie rozwiązania Umowy oraz możliwości zalogowania się i pobrania historii wycen Użytkownika zapisanych na Koncie (w formie pliku .csv / .pdf)

§6. Prawa i obowiązki Użytkownika
 
1.      Użytkownik ma prawo do:
a)      zarządzania swoim Kontem,
b)      korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem,
c)      kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
d)      wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
2.      Użytkownik zobowiązuje się:
a)      posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich),
b)      uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Usług,
c)      nie korzystać z Usług w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub/i w sposób naruszający prawo,
d)      nie powielać, nie modyfikować materiałów znajdujących się w Serwisie,
e)      korzystać z Usług zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usług w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów,
f)       aktualizować dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
g)      nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
h)       nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników,
i)        nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępne są Usługi,
j)        utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
k)       nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
l)        nie wykorzystywać zautomatyzowanych programów do zbierania informacji 
 w Serwisie.
3.      Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi nie mogą być przeniesione na innych Użytkowników lub/i osoby trzecie. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
4.      Zabronione jest wykorzystywanie materiałów lub informacji chronionych prawem, jak również naruszanie jakichkolwiek praw Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich.

§7. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 
1.      Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto Użytkownika i zgromadzone na nim informacje za wyjątkiem gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne albo inny Użytkownik lub osoba trzecia zgłosi naruszenie.
2.      Usługodawca ma prawo do:
a)      informowania Użytkowników przy użyciu systemu teleinformatycznego o nowych funkcjonalnościach Usług zgodnie z Polityką Prywatności,
b)      pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usług lub pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet widocznych po zalogowaniu lub być przesyłane e-mailem,
c)      badania sposobu korzystania z Usług przez Użytkowników poprzez wykorzystywanie cookies, zbieranie informacji na temat korzystania przez nich z Usług (np. statystyki) jak i  przekazywania informacji w ramach targetowania reklam w Internecie zgodnie z Polityką Prywatności,
d)      według własnego uznania zmienić funkcjonalności lub wygląd Serwisu, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych Usług na rzecz Użytkownika lub nie wpływa na prawa Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych,
e)      usunięcia Konta zgodnie z Regulaminem.
3.      Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany.
4.      Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu, w tym Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych 
 z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika. 
5.      Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych 
 w Regulaminie. 

§8. Odpowiedzialność
 
1.      Użytkownik korzysta na własne ryzyko i odpowiedzialność z Serwisu, w tym Usług. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.
2.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a)      materiały, dane, w tym dane osobowe podane przez Użytkownika,
b)      niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika,
c)      brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności,
d)      treść informacji handlowych wysyłanych przez Dystrybutora do Użytkownika,
e)      ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika lub osób trzecich, które stanowią podstawę do korzystania z Usług,
f)       poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
g)      poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek jego działań jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Usług,
h)      poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca, usunął Konto,
i)       poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
j)        poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
k)      poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub zaniechań Użytkownika,
l)        poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
m)   hipierłącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
3.      Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem.
4.      Usługodawca nie weryfikuje danych Użytkowników.
5.      Usługodawca odpowiada wyłącznie za własne zobowiązania.
6.      Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz nakaże usunięcie danych lub/i zablokuje Konto albo w ostateczności usunie Konto. Usługodawca w tym celu kieruje się przepisami przepisami prawa i procedurą blokowania zgłoszonego naruszenia (ang. notice and take down), która go obowiązuje przepisami prawa.

§9. Reklamacje
 
1.      Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@modniewoknie.pl lub pisemnie na adres siedziby. W zgłoszeniu należy wskazać:
a)      Login (w przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają Konta należy podać adres e-mail podany w Serwisie),
b)      możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia),
c)      ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
2.      Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
3.      Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

§10. Ochrona Danych Osobowych
 
1.      Na etapie Rejestracji i logowania używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL. 
2.      Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a)      zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
b)      zgodnie z Polityką Prywatności,
c)      w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy o utrzymanie dostępu do Konta, zmiany bądź jej rozwiązania lub/i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d)      w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
3.      Zakres danych jakie mogą być przetwarzane o Użytkowniku wskazany jest w Polityce Prywatności.
4.      Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych jak również prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5.      Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Umowy o świadczenie Usługi utrzymania dostępu do Konta, a w przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają Konta do czasu cofnięcia zgody (przetwarzanie w celu pierwotnym). 
6.      Administrator Danych zastrzega, że w przypadku cofnięcia zgody lub usunięcia Konta będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika i historię związaną ze sposobem korzystania z Usług przez Użytkownika Usługodawca w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź 
 w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany. Okres ten wynosi do 6 lat (przetwarzanie w celu wtórnym).
7.      Realizacja Usługi, o której mowa w §4 ust. 2 pkt. b Regulaminu wymaga powierzenia do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dane powierzane są przez Administratora danych do Dystrybutora. W przypadku jeżeli Użytkownik stanie się klientem Dystrybutora, Dystrybutora staje się administratorem danych w zakresie wykonania umowy.
8.      Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.

§11. Prawa własności intelektualnej
 
1.      Wszelkie prawa do Serwisu, materiałów i marki „Anwis” należą do Usługodawcy.
2.      Zabrania się korzystania z Serwisu, w tym Usług i materiałów w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy, innych Użytkowników lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, właściciel praw podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela. 
3.      Oznaczenie „Modnie w oknie” w formie słownej oraz graficznej identyfikuje Serwis Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.      Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Serwisu, w tym w szczególności zawartości jako zrzuty ekranu. Nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych. Zabronione jest także wszelkie kopiowanie, obrót, rozpowszechnianie, modyfikacja zawartości Konta jak i Usług, w tym tworzenie dzieł zależnych wykorzystywanych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela prawa.
 
§12. Postanowienia końcowe
 
1.      Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed rozpoczęciem świadczenia Usług oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
2.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
3.      O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika i może przesłać dodatkowe powiadomienie w Koncie. 
4.      W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
5.      Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu i nie prowadząca do pogorszenia praw lub obowiązków Użytkownika nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. 
6.      Usługodawca świadczy Usługi polegające także na przechowywaniu danych dodawanych przez Użytkowników (wycen zapisanych w Serwisie). Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję na potrzeby świadczenia Usług i na zasadach określonych w Regulaminie.
7.      W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika. 
8.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa Konsumenta.
9.      W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają 
 w mocy.
10.    Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
11.    Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
12.    Konsumenci, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów mogą skorzystać z platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ do rozstrzygania sporów dotyczących Umowy zawartej drogą elektroniczną. 
 
 
Zał.1 Polityka Prywatności
Zał.2 Wzór odstąpienia od Umowy